שכר דירה במעונות הטכניון תשע"ח-אוכלוסיות מיוחדות-Rent for International Students-Academic year 2017-2018

*All prices are in Israeli shekel

פוסט ד"ר - תוספת 15%  Post doctoral - increase of 15%
שלון בודד                883     Shalon-1 in a room
שלון זוג                   1661   Shalon - couples
משפחות מגדלים א'  Migdalim A - families  1881
קסל משפחות          Kessel dorms families  1976
מגדלים 2 חדרים      Migadalim B - couples  1661

אורחים בקמפוס - בודד 1250/1650
students exchange - 1 in a room 1250/1650

בי"ס בינלאומי וטים - תוספת 40%International program-increase of 40%
מזרח חדש (בודד)       1048 New East - 1 in a room
קסל בודדים (2 בחדר) 671 Kessel dorms - 2 in a room
קנדה בודדים              1012 Canada Village - 1 in a room
סנט (2 בחדר)            715 Senat - 2 in room
בודדים תחתון             696 Lower - 2 in a room
משפחות מגדלים א'    2248 Migdalim A - families
מגדלים זוגות              1997 Migdalim B - couples
קנדה בודדים ממוזג     Canada Village - 1 in a room + aircondition 942

תארים מתקדמים - תוספת 40%Graduate studies-increase of 40%
מזרח חדש (בודד)                         1047  New East - 1 in a room
נווה אמריקה - 1 בחדר                  1054  Nave America - 1 in a room
בודדים (קנדה+גרוס)                     1012  Canda Village - 1 in a room
קנדה בודדים ממוזג                       942  Canda Village - 1 in a room + aircondition
מזרח חדש (זוגות)                         1998 New East - couples
משתלמים זוגות - 2 חדרים            2101 Graduate Student Village - couples - 2 rooms
משתלמים זוגות/משפחות 3 חדרים 2542 Graduate Student Village - couples/families - 3 rooms
משתלמים משפחות - 4 חדרים        Graduate Student Village - Families - 4 rooms 2838

 

תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

הרשמה לסמסטר אביב
סטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה (רשימת האזורים מופיעה באתר המעונות) -
ימלאו את הטופס מתאריך 1.11.2020 ועד 10.1.2021,
כולל סטודנטים שלמדו בעבר ומתחילים ללמוד בפקולטה אחרת או חוזרים לאותה פקולטה.
סטודנטים חדשים שאינם תושבי חיפה והסביבה יירשמו מיד עם קבלתם לטכניון
ועד 10.1.2021 באתר רישום וקבלה או באתר:
http://newstud.technion.ac.il/
לאחר מועדים אלה ימלאו בקשה באתר המעונות. הבקשה תבוא לדיון על בסיס מקום פנוי.
סטודנטים ותיקים ימלאו טופס בקשה באתר המעונות. מועד הרישום: 1.1.2021 עד 10.1.2021.
סטודנטים שלא הגישו בקשה לסמסטר חורף, יירשמו במועדים אלה.
סטודנטים שהגישו בקשה לסמסטר חורף ומסיבה כלשהי לא קיבלו מעונות, או שקיבלו לסמסטר חורף בלבד,
ימלאו טופס "חידוש בקשה" בלבד ויישלחו לכתובת המייל המצויינת בטופס עצמו.
תאריכים
יציאה מהמעונות בתום סמסטר חורף תשפ"א עד - 14.3.2021
יום מעברים לקראת סמסטר אביב תשפ"א - 16.3.2021
כניסת דיירים חדשים למעונות לסמסטר אביב תשפ"א - 18.3.2021-17.3.2021