שכר דירה במעונות

 

סטודנט שיעזוב את המעונות במהלך הסמסטר יישלם שכר דירה עד סוף אותו הסמסטר.