תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

הרשמה לסמסטר אביב
סטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה (רשימת האזורים מופיעה באתר המעונות) -
ימלאו את הטופס מתאריך 1.11.2020 ועד 10.1.2021,
כולל סטודנטים שלמדו בעבר ומתחילים ללמוד בפקולטה אחרת או חוזרים לאותה פקולטה.
סטודנטים חדשים שאינם תושבי חיפה והסביבה יירשמו מיד עם קבלתם לטכניון
ועד 10.1.2021 באתר רישום וקבלה או באתר:
http://newstud.technion.ac.il/
לאחר מועדים אלה ימלאו בקשה באתר המעונות. הבקשה תבוא לדיון על בסיס מקום פנוי.
סטודנטים ותיקים ימלאו טופס בקשה באתר המעונות. מועד הרישום: 1.1.2021 עד 10.1.2021.
סטודנטים שלא הגישו בקשה לסמסטר חורף, יירשמו במועדים אלה.
סטודנטים שהגישו בקשה לסמסטר חורף ומסיבה כלשהי לא קיבלו מעונות, או שקיבלו לסמסטר חורף בלבד,
ימלאו טופס "חידוש בקשה" בלבד ויישלחו לכתובת המייל המצויינת בטופס עצמו.
תאריכים
יציאה מהמעונות בתום סמסטר חורף תשפ"א עד - 14.3.2021
יום מעברים לקראת סמסטר אביב תשפ"א - 16.3.2021
כניסת דיירים חדשים למעונות לסמסטר אביב תשפ"א - 18.3.2021-17.3.2021

הודעות שוטפות

מועד כניסה למעונות בסמסטר חורף: כשבוע לפני תחילת הלימודים.
מועד כניסה למעונות בסמסטר אביב: יום יומיים לפני תחילת הלימודים.
יש לעקוב אחר התאריכים המפורטים באתר ובהודעות הנשלחות למייל הטכניוני.
אנו מבקשים לחזור ולהדגיש שכל סטודנט מחויב לקרוא הודעות הנשלחות באמצעות
המייל בתוך יומיים לכל המאוחר.
כל המידע המגיע ממשרדי המעונות נשלח במייל.
אי קריאת המידע הינה באחריות הסטודנט בלבד.
בתחילת כל סמסטר ניתן להגיש בקשות מעבר מסוג מעון אחד לסוג מעון אחר.
הבקשות מטופלות לפי ניקוד צבירה אקדמי ובהתאם למקומות הפנויים.

סטודנט ששכח/איבד מפתח וזקוק לעזרה, יפנה ל:
בשעות העבודה – אל משרד המעונות האזורי במקום מגוריו.
לאחר שעות העבודה במשרדים ועד השעה 24:00 – אל אחראי המסטר באזור מגוריו (ולא לאחראי הביתן).
החל משעה 24:00 ועד 6:00 בבוקר (כולל ערבי חג וחג פסח וראש השנה), יש לפנות לביטחון.
שימו לב כי -
1. משך הזמן שבין הקריאה לאחראי המסטר לבין הגעתו הינו עד שעתיים.
2. בתוך שעתיים אלה אין לקרוא לביטחון.
3. הכסף עבור פתיחת הדלת ייגבה מחשבון שכר לימוד / שכר דירה.
4. קחו מפתחות בכל יציאה מהדירה (גם אם יוצאים לזמן קצר).